fbpx
 1. IDF - International Duty Free
 2. Gebruiksvoorwaarden van de site

Gebruiksvoorwaarden van de site

Gebruiksvoorwaarden van deze site Privacybeleid Cookiebeleid

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE

Deze Website https://www.idf-dutyfree.com is eigendom van INTERNATIONAL DUTY FREE BELGIUM N.V., met maatschappelijke zetel te 132A Vliegveld, 1820 Steenokkerzeel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 424.748.350.

Door op deze Website te surfen en de via deze Website aangeboden online diensten te gebruiken, stemmen de bezoekers/gebruikers (hierna de “Gebruikers”) in met deze Gebruiksvoorwaarden, alsook met ons Privacybeleid en Cookiebeleid. Daarom raden we alle Gebruikers met aandrang aan om deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens verder te surfen op de Website of de via deze Website aangeboden online diensten te gebruiken. Indien de Gebruiker niet met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden instemt, mag hij/zij geen verder gebruik maken van deze Website.
Voor alle duidelijkheid, niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten van de Gebruiker.

1 Gebruik van de website

1.1 De Gebruikers mogen deze Website of de inhoud ervan niet gebruiken voor onwettige of commerciële doeleinden. Deze Website mag uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van de aangeboden producten, of voor het verkrijgen van informatie wanneer u overweegt een dergelijke aankoop te doen.

1.2 Gebruikers mogen op deze Website surfen zonder een account aan te maken.

1.3 Gebruikers mogen geen software of andere (technische of andere) middelen gebruiken om de Website (of een deel daarvan) of de inhoud daarvan te controleren of te kopiëren, de correcte werking van de Website te verstoren, onderbreken of hinderen (bijv. via computervirussen), de Website met opzet te overbelasten of de effectiviteit of functionaliteit ervan te verstoren. Het is eveneens verboden om obscene, beledigende of lasterlijke inhoud te uploaden, te posten of te versturen op of via de Website, of enige andere inhoud die onnodige schade of leed kan veroorzaken of de rechten van anderen kan schenden.

1.4 Het niet-geautoriseerde gebruik van deze Website, in strijd met de toepasselijke wetgeving of deze Gebruiksvoorwaarden, resulteert automatisch in het verlies van het recht om deze Website verder te gebruiken, en kan worden vervolgd en bestraft.

2 Aansprakelijkheid

2.1 Deze Website is bestemd om informatie te verschaffen aan onze (potentiële) klanten. We doen alles wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de op deze Website aangeboden informatie volledig, nauwkeurig en actueel is, en om te zorgen voor de functionaliteit en veiligheid van deze Website, in het bijzonder door alle noodzakelijke technische maatregelen te treffen. Deze Website en alle op deze Website aangeboden informatie wordt echter ter beschikking gesteld “als dusdanig” en is niet bedoeld om persoonlijk advies te verlenen aan de Gebruikers. Het gebruik van deze informatie is dus op eigen risico van de Gebruiker.

Ondanks onze voortdurende inspanningen kunnen fouten of onregelmatigheden voorkomen. Indien op de Website voorhanden informatie fouten zou bevatten of als informatie op de Website niet beschikbaar zou zijn wegens fouten of technische problemen, gelieve ons daarvan dan in kennis te stellen (zie contactgegevens hieronder). We zullen dan trachten om die fouten of onregelmatigheden zo snel mogelijk te corrigeren.

Behalve in geval van een grove fout, frauduleus gedrag of een opzettelijke fout door IDF of iemand die in naam van IDF handelt, of in geval van lichamelijk letsel of overlijden, kan IDF niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de slechte werking van de Website of de inhoud ervan, en dat voor zover toegestaan volgens het toepasselijke recht. In elk geval zijn wij enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade en in geen geval voor eventuele gevolgschade, punitieve schade, speciale exemplaire schade of een forfaitaire schadevergoeding of indirecte schade zoals, zonder beperking, verlies van inkomsten of winst, verlies van productie, verlies van marktaandeel of goodwill of puur financieel verlies.

2.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen, nalatigheden of weglatingen door derden (met inbegrip van door Gebruikers geposte meningen en berichten) op, of in verband met deze Website of de op deze Website aangeboden producten. De Gebruikers mogen ons in kennis stellen van wangedrag door een andere Gebruiker van deze Website, door onze adverteerders of andere contractspartijen. We behouden ons het recht voor om dergelijke klachten te onderzoeken en naar eigen goeddunken alle noodzakelijke stappen te zetten.

2.3 In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit evenementen, gebeurtenissen of oorzaken die buiten onze redelijke controle vallen (“Gevallen van Force Majeure”). Dergelijke Gevallen van Force Majeure omvatten, zonder beperking, toevallige omstandigheden, sectorale stakingen, lock-outs, oproer, oorlogshandelingen, aardbevingen, overstromingen, brand en explosies, overheidshandelingen, telecomstoringen, bugs in software van derden, en alle vertragingen en niet-leveringen veroorzaakt door een van onze contractpartners, buiten onze eigen redelijke controle.

3 Onderhoud / updates

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om deze Website te onderhouden en te actualiseren. Dat betekent natuurlijk dat de Website van tijd tot tijd zal worden onderhouden / gecorrigeerd. We kunnen geen continue toegang tot de Website garanderen en de Gebruikers hebben geen recht op schadevergoeding in het geval ze (een deel van) de Website niet kunnen gebruiken wegens een technische fout, storing en/of tijdelijke onderbreking of verwijdering van de Website.

4 Links van / naar websites van derden

4.1 Deze Website kan links naar Websites van derden bevatten. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de werking of de naleving van de gegevensbescherming van dergelijke websites van derden, noch voor posts of berichten die werden geplaatst door Gebruikers van discussieplatforms of mailinglijsten die via deze Website beschikbaar zijn. In geval van schade ten gevolge van het bezoeken van een website van een derde, kan alleen de auteur/eigenaar van die website aansprakelijk gesteld worden.

4.2 Het is ook mogelijk dat websites van derden een link naar deze Website bevatten. Dat betekent echter niet dat wij controle hebben over de (inhoud) van dergelijke websites. Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de werking of het privacybeleid van dergelijke websites van derden. Het is in elk geval verboden om te dieplinken naar deze Website of delen van deze Website zichtbaar te maken op een website van derden.

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Deze Website is beschermd door het auteursrecht. Hij is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de Gebruikers, aan wie het verboden is om webpagina’s te reproduceren, behalve via het downloaden en bekijken van informatie op één computer en/of het afdrukken van één papieren exemplaar. Evenmin mogen Gebruikers zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming deze Website reproduceren, verspreiden of ter beschikking stellen via een netwerk, of delen van deze Website zichtbaar maken op een andere webpagina.

5.2 Alle teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, handelsnamen en handelsmerken die vermeld worden op deze Website en de software die gebruikt wordt in de besturing ervan, zijn beschermd onder geregistreerde of niet-geregistreerde intellectuele eigendomsrechten, die de eigendom zijn van ons of van één van onze contractuele partners. Gebruikers mogen dergelijke beschermde inhoud op geen enkele manier (her)gebruiken of reproduceren, en mogen dergelijke beschermde inhoud op geen enkele manier verwijderen of aanpassen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de betreffende rechten.

5.3 Wanneer Gebruikers gebruik maken van de specifieke diensten die door deze Website worden aangeboden, en enkel voor die doeleinden, krijgen zij een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de beschermde inhoud te gebruiken overeenkomstig onze instructies en conform de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

6  Persoonlijke levenssfeer en cookies – bescherming van persoonsgegevens

6.1 Deze Website gebruikt cookies voor redenen van nuttigheid en betrouwbaarheid. Door te surfen op deze Website of deze Website te gebruiken, stemmen de Gebruikers in met de plaatsing van deze cookies op hun computer of toestel. Meer informatie over de door deze Website gebruikte cookies is te vinden in ons Cookiebeleid.

6.2 Gebruikers stemmen in met de verzameling en de verwerking van hun tijdens de registratie op de Website verschafte persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en ons Privacybeleid, dat geconsulteerd kan worden via de volgende link Privacybeleid.

6.3 Door deze Website verder te gebruiken, erkennen de Gebruikers dat zij in kennis zijn gesteld van het genoemde privacy- en cookiebeleid en stemmen zij in met de inhoud daarvan.

7 Wijzigingen

7.1 We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Die wijzigingen worden gedurende tien (10) dagen na de inwerkingtreding ervan aangekondigd op de homepage van de Website, zodat de Gebruikers door hun gebruik van de Website in kennis gesteld worden van die wijzigingen. De wijzigingen treden in werking op de datum waarop zij op de Website gepubliceerd worden. Wanneer Gebruikers de Website (of een deel ervan) blijven gebruiken nadat een dergelijke wijziging heeft plaatsgevonden, worden ze geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

7.2 Deze Gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 20/01/17.

8  Scheidbaarheid

Voor zover mogelijk moeten de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden aldus worden uitgelegd dat zij geldig en afdwingbaar zijn overeenkomstig het toepasselijke recht. Als echter één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijven de rest van die bepaling en de rest van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht alsof die ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling (of een deel ervan) nooit erin vervat is geweest. Bovendien worden in dergelijk geval de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) (of een deel/delen ervan) op zodanige wijze gewijzigd en/of vervangen dat ze, voor zover wettelijk mogelijk, de betekenis en de doelstelling hebben van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) (of een deel/delen ervan).

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

9.1 Alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, afdwinging, uitvoering en beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder en worden uitgelegd in overeenstemming met het Belgische recht. Geen gevolg zal worden gegeven aan andere rechtskeuze- of collisieregels op basis waarvan het recht van een ander rechtsgebied van toepassing zou zijn, onverminderd toepasselijke bepalingen van dwingend recht inzake consumentenovereenkomsten.

9.2 Alle geschillen inzake de geldigheid, interpretatie, afdwinging, uitvoering en beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden die niet kunnen worden opgelost via onderhandelingen te goeder trouw, worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, onverminderd toepasselijke bepalingen van dwingend recht inzake consumentenovereenkomsten.

10 Contact

Bij vragen, problemen of klachten in verband met de inhoud of het gebruik van deze Website, kunnen Gebruikers rechtstreeks met ons contact opnemen per post :S.A. International Duty Free Belgium Vliegveld 132a – 1820 Steenokkerzeel
Phone number : +32 (0)2 715 10 20 of per e-mail info@idf-belgium.com.

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid moet worden gelezen samen met ons Cookiebeleid en de Gebruiksvoorwaarden van deze website.
Door op deze website te surfen en uw persoonsgegevens met ons te delen, stemt u uitdrukkelijk in met de voorwaarden van dit Privacybeleid en de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Wie zijn wij?

Deze website wordt beheerd door INTERNATIONAL DUTY FREE BELGIUM N.V. (‘IDF’), met maatschappelijke zetel te 1820 Steenokkerzeel, Vliegveld 132a, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 424.748.350.Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, “AVG”), bepaalt IDF de middelen en de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens. Die verwerking wordt door IDF in België verricht. Met elke verwijzing naar “we”, “ons” of “onze” in dit Privacybeleid wordt IDF bedoeld.
De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en de veiligheid van uw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom verzamelen, behandelen en verwerken we alle persoonsgegevens die u ons overmaakt via deze website, of die we verkrijgen ten gevolge van uw gebruik van deze website, in overeenstemming met de toepasselijke nationale uitvoeringsbepalingen inzake gegevensbescherming en alle andere (toekomstige) toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de AVG, die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze commerciële activiteiten of wanneer u de Sites en hun Diensten gebruikt.
Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u deze aan ons geeft (bijv. door ons te contacteren, door online formulieren in te vullen, …), omdat anderen die aan ons geven (bijv. derden-dienstverleners waarop wij een beroep doen in het kader van de uitvoering van onze commerciële activiteiten) of omdat ze toegankelijk zijn voor het publiek.
Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verstrekt of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen wanneer u met ons interageert (bijv. door formulieren in te vullen op de website, door ons te contacteren etc.).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen onder andere omvatten:
• standaard identificatie- en contactgegevens (bijv. naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail adres (privé / werk), land van verblijf)
• elektronische identificatiegegevens (bijv. IP-adressen, browser type, cookie identificeerders, …);
• financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer,…);
• tewerkstelling en opleidingsgegevens (bijv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel, kwalificaties,…);
• gegevens over welke producten en diensten u bestelt;
• bezoek gegevens (bezochte winkels, datum van bezoek etc.);
• gegevens over hoe u met ons interageert (bijv. wanneer u ons contacteert door online formulieren te gebruiken) en andere gelijkaardige informatie.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder vermelde doeleinden:
• wanneer noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst;
• om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
• voor de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming en/of een derde partij, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de goede werking van onze commerciële activiteiten, klanten- en leverancier beheer etc.;
• indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. zeer specifieke direct marketing of marktonderzoeksactiviteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde commerciële doeleinden: Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

• Beheer van onze klantendatabase;
• Klanten- en leveranciersbeheer;
• Beheer van bestellingen;
•Beheer van uw vragen, opmerkingen en verzoeken;
• Het verstrekken van informatie over onze onderneming, diensten en activiteiten;
• De goede organisatie van onze diensten;
• Directe marketing en verkoop;
• Het behandelen van vragen, verzoeken en klachten van klanten, leveranciers, consumenten en winkelbezoekers;
• Beheer van het Miles & More-programma;
• Uitwisselingen met de Miles & More-database van Brussels Airlines;
• Naleving van de wettelijke verplichtingen;
• Samenvoegen en anoniem maken van persoonsgegevens voor statistische/analytische doeleinden.
Uw gegevens zullen voor deze doeleinden gedurende maximum 20 jaar worden opgeslagen in overeenstemming met het opslagbeperkingsprincipe.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Er worden passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallig verlies, misbruik, niet-geautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en toevallige of niet-geautoriseerde vernietiging. Deze maatregelen omvatten:
• trainingen aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
• administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken op een ‘need to know’ basis;
• technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van fire walls, anti virus software en versleuteling;
• fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsbadges voor de toegang tot onze gebouwen, bedrijfsruimten die gesloten zijn, etc.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten van de IDF-Groep en met een aantal derde partijen (zoals IT-dienstenbedrijven of logistieke bedrijven), die redelijkerwijs de toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben voor één of meer doeleinden zoals uiteengezet onder de titel “Waarvoor gebruiken wij uw gegevens”.
Er zullen passende organisatorische en technische maatregelen worden genomen ter verzekering van de veiligheid van uw gegevens. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:
• externe dienstleveranciers waarop wij een beroep doet voor verschillende commerciële diensten;
• marketingbureaus;
• rechtshandhavingsinstanties in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
• externe professionele adviseurs (bijv. advocaten of consultants van de Onderneming;
Wij zullen uw persoonsgegevens niet meedelen aan derden tenzij u hiermee instemt, dit vereist is door de wet, of wanneer we geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of in het kader van een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een regelgever of eender welke andere juridische procedure die op ons betrekking heeft.

Het is mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER), maar in geen geval zullen ze worden doorgegeven aan landen buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.
Als uitgangspunt zullen uw persoonsgegevens niet gebruikt worden voor geautomatiseerde besluitvorming. Wij zullen geen enkele beslissing nemen enkel op basis van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
We willen u informeren dat u het recht heeft om:
• bevestiging dat wij uw persoonsgegevens verwerken te verkrijgen en een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bezitten te ontvangen;
• te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
• te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
• uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
• uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een contract);
• bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.
• op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen van ons, kunt u contact met ons opnemen (zie hieronder) of klikken op de uitschrijfknop in elk van die communicaties. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor dergelijke doeleinden.
Bij vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:
S.A. International Duty Free Belgium
Vliegveld 132 a
1820 Steenokkerzeel
Mail: customers@idfgroup.be

Wijzigingen aan ons Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid op geregelde tijdstippen wijzigen. Op deze webpagina kunt u altijd de laatste versie van ons Privacybeleid raadplegen: 19.04.2019customers. Het nieuwe aangepaste of gewijzigde Privacybeleid zal gelden vanaf deze datum van herziening. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen of toevoegingen.

COOKIEVERKLARING

Laatste datum van herziening: 06/09/2019

WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE COOKIEVERKLARING?

Deze website (https://www.idf-dutyfree.com) (“deze Site”) wordt beheerd door de NV International Duty Free Belgium, met maatschappelijke zetel gelegen in België, 1820 Steenokkerzeel, Vliegveld 132A, en met ondernemingsnummer 0424.748.350.

Als onderneming stellen wij alles in het werk om uw privacy te beschermen. Wij streven ernaar zo open en transparant mogelijk te communiceren over het gebruik van cookies en de informatie die wij verzamelen wanneer u deze Site bezoekt.

WAT ZIJN COOKIES?

Deze Site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden bewaard op uw computer of mobiel apparaat wanneer u deze Site bezoekt. Zij kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het verzekeren van de goede werking van de toepassingen op de website of het verzamelen van statistieken om de werking van deze Site te verbeteren.

Cookies kunnen worden ingedeeld naargelang het “sessiecookies” of “langdurige cookies” betreft. Een sessiecookie gaat slechts mee gedurende een browsersessie, aan het einde waarvan de cookie vervalt. Een langdurige cookie heeft een langere levensduur dan een sessiecookie en blijft bestaan gedurende de in de cookie aangegeven periode (die varieert van cookie tot cookie). Deze wordt bewaard op uw computer of mobiel apparaat en wordt geactiveerd iedere keer dat u de Site bezoekt.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Om u te helpen te begrijpen welke cookies wij gebruiken op deze Site, hebben we elke cookie ingedeeld in een van de volgende categorieën:

 • (a) Strikt noodzakelijke en technische cookies: Deze cookies zijn essentieel voor deze Site om u in staat te stellen deze te kunnen gebruiken en de door u gevraagde diensten te kunnen leveren. Deze Site maakt gebruik van de volgende strikt noodzakelijke en technische cookies:

  · Authenticatiecookies
  Deze cookies worden gebruikt om de gebruikers te identificeren nadat zij zijn ingelogd. De authenticatiecookies die wij gebruiken, zijn afkomstig van WordPress en zijn enkel relevant voor websitebeheerders:

  NAAM VAN DE COOKIE OMSCHRIJVING
  wordpress_[hash] Deze cookie slaat de authenticatiegegevens op.
  wordpress_logged_in_[hash] Deze cookie geeft aan wanneer u ingelogd bent en wie u bent.
  wp-settings-{time}-[UID] Deze cookie wordt gebruikt om de weergave van de beheerderspagina aan te passen en eventueel ook het hoofdmenu van de website.

  Klik op deze link voor meer informatie over de cookiepraktijken van WordPress: WordPress.

  · Gebruikersinput-cookies
  Deze cookies worden gebruikt om de input van de gebruiker bij te houden. Wij gebruiken de volgende WordPress gebruikersinput-cookies:

  NAAM VAN DE COOKIE OMSCHRIJVING
  comment_author_{HASH}

  comment_author_email_{HASH}

  comment_author_url_{HASH

  Wanneer u iets invult op deze Site, worden cookies bewaard zodat u niet opnieuw alle informatie hoeft in te voeren wanneer u opnieuw een boodschap wenst achter te laten.

  Deze cookies vervallen iets minder dan een jaar na het moment dat ze zijn ingesteld. Klik op deze link voor meer informatie over de cookiepraktijken van WordPress: WordPress.

  · Taalvoorkeurscookies

  Deze cookies worden gebruikt om de geselecteerde taal op deze Site te onthouden. Wij gebruiken de volgende taalvoorkeurscookies:

  NAAM VAN DE COOKIE OMSCHRIJVING
  _icl_current_language Deze cookie onthoudt de door een gebruiker geselecteerde taal.
  _icl_current_admin_language Deze cookie onthoudt de door de beheerders geselecteerde taal.

  · Interactiecookies

  Deze cookies worden gebruikt door Intercom, een tool die we gebruiken om met gebruikers te communiceren. Wij gebruiken de volgende Intercomcookies:

  NAAM VAN DE COOKIE OMSCHRIJVING
  Intercom-lou-c5ke8zbr

  Intercom-session-c5ke8zbr

  Deze cookies worden gebruikt door Intercom, een tool die we gebruiken om met gebruikers te communiceren.

  Voor meer informatie over de cookiepraktijken van Intercom, klikt u op deze link: Intercom.

  · Pop-up cookies

  Deze (sessie)cookies worden gebruikt om tijdens de browsersessie te onthouden of er al een pop-up is getoond aan de gebruikers of niet.

  NAAM VAN DE COOKIE OMSCHRIJVING
  mpp_on_exit_16896 Deze cookies geven aan of er al een pop-up is getoond aan de gebruikers of niet.
  mpp_on_scroll_16896

  · Andere strikt noodzakelijke en functionele cookies

  Deze Site bevat ook functionele cookies die worden gebruikt door de servers van onze hostingprovider OVH (“90planBAK” en “90planD”). Voor meer informatie over de cookiepraktijken van OVH, klikt u op deze link: OVH.

 • (b) Analytische cookies
  Deze cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen over uw bezoek aan deze Site teneinde de prestaties en het uitzicht ervan te verbeteren (“web audience measuring”). Zij verzamelen informatie over het aantal keren dat u deze Site bezoekt, enz. De analytische cookies op deze Site worden geleverd door een aanbieders van analysetools, namelijk Google Analytics van Google Inc, Hotjar en Hubspot.

  Wij gebruiken eveneens Optimizely om A/B-testen uit te voeren om deze Site gebruiksvriendelijker te maken. In het kader van een A/B-test tonen we twee of meer verschillende varianten van de Site aan onze gebruikers. Indien een van de variaties beter werkt, kunnen we ervoor kiezen om deze variatie aan iedereen te tonen.

  Voor meer informatie over de cookiepraktijken van de bovengenoemde aanbieders, klikt u op de volgende links: Google Analytics, Hotjar, Hubspot and Optimizely.

  De tabel hieronder verduidelijkt welke analytische cookies wij gebruiken en waarom we deze gebruiken:

  NAAM VAN DE COOKIE VERVALTERMIJN OMSCHRIJVING
  _ga

  (Google Analytics)

  2 jaar Deze cookies worden gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
  _gid

  (Google Analytics)

  24 uur
  _utma

  (Google Analytics)

  2 jaar Deze cookie wordt gebruikt om unieke bezoekers te identificeren door hen een uniek bezoekers-ID toe te kennen. Deze cookie houdt bij hoe vaak u deze Site heeft bezocht en wanneer uw eerste en laatste bezoek hebben plaatsgevonden.
  _hjcIncludedInSample

  (Hotjar)

  365 dagen Deze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om trechters te genereren.
  Mp_hj_mixpanel

  (Hotjar)

  365 dagen Cookies geïnstalleerd door Mixpanel voor de lokalisatie van sporen op hotjar.com.
  _hstcs

  (Hubspot)

  2 jaar Cookie voor de lokalisatie van bezoekers. Deze bevat het domein, de eerste tijdstempel (eerste bezoek), de laatste tijdstempel (laatste bezoek), de huidige tijdstempel (zijn bezoek) en het sessienummer (verhoging voor elke sub-sessie).
  Hubspotutk

  (Hubspot)

  10 jaar Deze cookie wordt gebruikt om de identiteit van een bezoeker bij te houden. Deze cookie wordt doorgegeven aan HubSpot bij het indienen van het formulier en gebruikt bij het ontdubbelen van contacten.
  optimizelyBuckets 6 maanden Deze cookie registreert de variatie gezien door de gebruiker voor iedere ervaring.
  optimizelyEndUserId 6 maanden Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren. Het is een combinatie van een tijdstempel en een willekeurig nummer. Er wordt geen andere informatie opgeslagen.
  optimizelySegments 6 maanden Deze cookie bewaart de segmenten van de bezoeker: browser, campagne, mobiel, brontype en ieder ander aspect op maat.

  U kunt het gebruik van Google Analytics en Hotjar eenvoudig voorkomen. Dit kan worden gedaan door installatie van de Google Analytics opt-out browser add-on of door te klikken op de knop “Hotjar deactiveren” op de Hotjar’s opt-out page. Voor de andere analytische cookies kunt u altijd de overeenkomstige instellingen in uw browsersoftware aanpassen om het gebruik van deze cookies te voorkomen

 • (c) Advertentiecookies
  Met uw toestemming gebruikt deze Site cookies van DoubleClick van Google om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. Voor meer informatie over de cookiepraktijken van DoubleClick, klikt u op de volgende link: DoubleClick
  De tabel hieronder legt uit welke advertentiecookies wij gebruiken en waarom we ze gebruiken:

  NAAM VAN DE COOKIE OMSCHRIJVING
  IDE

  DSID

  Deze cookies worden gebruikt om u relevante advertenties te tonen.
 • (d) Aanvaardingscookies
  Wij gebruiken afzonderlijke cookies om uw toestemming te registreren:

  NAAM VAN DE COOKIE OMSCHRIJVING
  CONSENT

  CookieplusIDFsettings

  Deze cookies worden gebruikt om uw toestemming te registreren.

HOE COOKIES BEHEREN?

U kunt cookies inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen naar uw wens. U kunt alle cookies die al op uw apparaat staan verwijderen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat de cookies niet worden geplaatst.

De mogelijkheid om cookies in te schakelen, uit te schakelen en/of te verwijderen kan op browserniveau worden voltooid. Deze instellingen vindt u meestal in het menu “opties” of “voorkeuren” van uw internetbrowser. Om deze instellingen te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Anders kunt u de “Help”-optie in uw internetbrowser gebruiken voor meer informatie:

HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Wij hopen dat deze policy u helpt om ons gebruik van cookies te begrijpen en meer vertrouwen te krijgen in ons gebruik van cookies. Indien u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op:

• door ons te e-mailen naar info@idfgroup.be; of
• door uw verzoek te richten aan International Duty Free Belgium NV, 1820 Steenokkerzeel, Vliegveld 132A.

WIJZIGINGEN AAN DEZE KENNISGEVING

Wij kunnen deze cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Iedere wijziging die wij in de toekomst aan onze cookieverklaring aanbrengen, zal op deze pagina worden geplaatst. Om u te informeren wanneer wij dergelijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij de herzieningsdatum bovenaan deze pagina aanpassen.

De nieuwe gewijzigde of aangepaste cookieverklaring is van toepassing vanaf de herzieningsdatum. Gelieve deze pagina regelmatig na te kijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen en aanvullingen.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed
mogelijk beleeft. klik hier voor meer informatie over ons
Cookie Policy
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord